اگر کالایی که به گمرک اظهار شده، تشریفات آن پایان یافته و پروانه گمرکی هم صادر شده است. پس از گذشت 4 ماه این کالا در چه مرحله‌ای قرار خواهد داشت؟

2021-08-09T19:08:30+04:30
اگر کالایی که به گمرک اظهار شده، تشریفات آن پایان یافته و پروانه گمرکی هم صادر شده است. پس از گذشت 4 ماه این کالا در چه مرحله‌ای قرار خواهد داشت؟2021-08-09T19:08:30+04:30
Go to Top